Slovenská obec Vysoká nad Kysucou a Towarzystwo Przyjaciól Muzeum Regionalnego ešte neimplementovali žiaden spoločný projekt financovaný z EÚ. Obec Vysoká nad Kysucou v júli 2016 oslovila Towarzystwo Przyjaciól Muzeum Regionalnego. Vzdialenosť medzi partnermi vzdušnou čiarou je cca 30 km.

Zámerom starostu Obce Vysoká nad Kysucou bolo realizovať medzinárodný projekt prostredníctvom výstav, ktoré nebudú mať len miestny charakter, ale aj regionálny, národný, ba dokonca aj medzinárodný. S takýmto zámerom súhlasilo aj múzeum, nakoľko jeho hlavnou aktivitou je realizácia výstav, ktorých zámerom je rozšíriť výstavy o cezhraničné kultúrne dedičstvo, cezhraničné artefakty. Dňa 05.09.2016 bola podpísaná Partnerská dohoda - zmluva medzi partnermi týkajúca sa realizácie projektu. V dokumente prijali existujúce usporiadanie, vzájomné záväzky a opis spôsobu spolupráce medzi partnermi. Okrem toho boli zadefinované ciele, úlohy, ukazovatele, rozpočet obce, plánovanie úloh a princípov realizácie projektu, identifikácia zdrojov a osoby, ktoré zodpovedajú za prípravu žiadosti projektu. Partnerská dohoda jednoznačným spôsobom definuje očakávania a záväzky oboch partnerov.

Obec vysoká nad Kysucou sa hlási k svojej 400 ročnej kopaničiarskej tradícii, na ktorej základoch sa snaží vytvárať vyvíjajúce sa moderné vidiecke prostredie, a to nielen pre svojich obyvateľov, ale aj pre návštevníkov. Z obce pochádza mnoho významných rodákov, ktorí sa svojimi počinmi právom zapísali aj do jej histórie. Okrem slávnych drotárov, amerického kozmonauta E. A. Cernana, ktorý sa zúčastnil troch letov do kozmu, sa tu narodil aj jeden z najvšestrannejších slovenských výtvarníkov, akademický maliar Miroslav Cipár. Jeho bohaté portfólio tvorba maľby, sochy, grafiky či logá. Nepochybne najpopulárnejšie sú jeho ilustrácie, za ktoré získal viacero významných ocenení. Projektovým zámerom obce Vysoká nad Kysucou a Towarzystwa Przyjaciól Muzeum Regionalnego je v rámci PO 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia, špecifického cieľa Zvýšenie úrovne udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi, a aktivity - Programy spolupráce medzi inštitúciami, vrátane spoločnej výmeny hnuteľného kultúrneho majetku ( napr. dočasné putovné výstavy) upraviť priestory obecného úradu na výstavnícke priestory - Regionálne múzeum Obce Vysoká nad Kysucou. V priestoroch pred sálou ostne zachovaný dominantný prvok veľkorozmerného plátna od už vyššie spomínaného rodáka, akademického maliara Miroslava Cipára, ktorý bude stálym prvkom každej výstavy. V týchto priestoroch sa bude vystavovať kultúrne dedičstvo regionálneho významu ( ľudové kroje, ľudové nástroje), aby sa odkaz starých otcov a mám, ktorý nám zanechali, zanechal aj ďalším generáciám, ktoré tu budú po nás. Priestory, ktoré sa stanú vďaka svojmu sfunkčneniu dôstojnými priestormi, budú každodenne prístupné komukoľvek, kto prejaví záujem o kultúrne dedičstvo. V priestoroch regionálneho múzea sa zrealizuje vernisáž výstavy produktov regionálneho umenia, remesiel a ľudových nástrojov zo samotnej obce, z regiónu Kysúc i múzea z Jaworzynki. Súčasťou vernisáže bude workshop remeselníkov a výtvarníkov. výstava bude následne inštalovaná aj u poľského partnera v múzeu. Obec vydá viaceré propagačné materiály. Obec s regionálnym múzeom budú naďalej spolupracovať a každoročne spoločne organizovať výstavy regionálneho dedičstva.

 

Hlavným cieľom cezhraničného projektu, a aktivít realizovaných v rámci neho, bude zabezpečenie spoločnej ochrany, posilnenia a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia, zvýšenie úrovne udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi, a spolupráce medzi inštitúciami, vrátane spoločnej výmeny hnuteľného kultúrneho majetku ( napr. dočasné putovné výstavy). V rámci hlavného cieľa budú priestory Obecného úradu upravené na výstavnícke priestory - Regionálne múzeum Obce Vysoká nad Kysucou, a to tak, aby sa stali dôstojnými priestormi otvorenými komukoľvek, kto prejaví záujem o kultúrne dedičstvo. V priestoroch bude prezentovaná ľudová tvorba, zvyky, tradície, nástroje, ktoré tvoria samostatnú časť kultúrneho dedičstva každého národa. Ľudová kultúra predstavuje hodnoty, ktoré vznikali v určitom čase a na určitom území a sú dôkazom vyspelosti, zručnosti a neoceniteľnej hodnoty kultúrno-historického dedičstva. Prostredníctvom realizácie tohto projektu chcú obaja projektoví partneri "poslať ďalej za hranice" kus kultúrneho dedičstva ako odkaz súčasných generácií generáciám budúcim. Výstava z obce Vysoká nad Kysucou, ktorej súčasťou budú artefakty z PL, bude následne inštalovaná u poľského partnera v múzeu. V rámci projektu teda vzniknú dve výstavy. Výstavy sprístupnia širokej verejnosti, obyvateľom a turistom ľudovú tvorbu a kultúru spoločného prihraničného priestoru. Spoločný projektový zámer bude generovať rozvojový potenciál aj do budúcnosti. Obec Vysoká nad Kysucou bude s múzeom v Jaworzynke naďalej spolupracovať a každoročne organizovať výstavy regionálneho dedičstva. Prínosom predkladaného projektového zámeru bude rozšírenie možností spoločenského a kultúrneho vyžitia obyvateľov a návštevníkov na oboch stranách hranice.

Pre dosiahnutie cieľa "Zvýšenie úrovni udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi", sme si vytýčili niekoľko špecifických cieľov, a to: - vytvorenie a rozvoj cezhraničnej medzisektorovej spolupráce týkajúcej sa dedičstva cezhraničného územia - pre zlepšenie práce na propagačných činnostiach pre lepšie využitie potenciálu kultúrneho dedičstva budú spolupracovať kultúrne inštitúcie i samosprávne orgány, - zvýšenie záujmu o slovensko-poľské pohraničie - pre zlepšenie využitia kultúrneho dedičstva pre rozvoj regiónu treba zvýšiť záujem u samotných obyvateľov, ale aj jeho návštevníkov, -príprava a propagácia nového produktu cestovného ruchu, ktorý sa stane ďalšou turistickou atrakciou na poľsko-slovenskej hranici - príprava výstav ľudového umenia a kultúry z Poľska a zo Slovenska a ich vzájomná výmena medzi slovenskou a poľskou stranou budú obohatením ponuky v rámci cestovného ruchu, edukácie a kultúrnych a spoločenských zážitkov na poľsko-slovenskom pohraničí

Obyvatelia oprávneného územia

  • Osoby navštevujúce oprávnené územie vrátane turistov a iných osôb využívajúcich kultúrno-rekreačnú ponuku územia zahrnutého do programu.

Hlavnou cieľovou skupinou cezhraničného projektu budú obyvatelia oprávneného územia, a osoby navštevujúce oprávnené územie, vrátane turistov a iných osôb využívajúcich kultúrno-rekreačnú ponuku územia. Cieľovým skupinám prinesie realizácia projektu skvalitnenie a rozšírenie ponuky služieb a poznatkov v oblasti kultúrneho dedičstva tohto slovensko-poľského pohraničia v podobe nových poznatkov z oblasti kultúrneho dedičstva - ľudového umenia a tvorby. Projekt "Z chalupy do chalupy - z Vysokej do Jaworzynki" je smerovaný k obyvateľom a návštevníkom regiónu. Aktivity projektu - propagačné materiály a výstavy sú zamerané okrem aj na obyvateľov prihraničného územia, ktorí si v rámci projektu budú zvyšovať svoje povedomie o kultúrnych hodnotách regiónu. Pre cieľovú skupinu - návštevníci regiónu, budú tieto výstupy slúžiť ako obohatenie ponuky cestovného ruchu a tiež na zvýšenie vedomostí a kultúrneho povedomia tohto prihraničného regiónu. Minulé skúsenosti oboch partnerov poukazujú na to, že akékoľvek aktivity zamerané na zvýšenie úrovne udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi, prinesú očakávané zaujímavé a pozitívne efekty v tomto konkrétnom poľsko-slovenskom pohraničí v podobe miestnych obyvateľov, návštevníkov, turistov, organizácií i podnikateľských subjektov.

Zámerom partnerov v rámci PO 1 a špecifického cieľa je upraviť priestor prízemia administratívnej budovy vo vlastníctve obce na výstavnícky priestor - Regionálne múzeum Obce Vysoká nad Kysucou. Dôjde k úprave vstupného portálu do administratívnej budovy (dvere na fotobunku), k výmene existujúcich otvorov dverí, aby výstavnícky priestor bol kedykoľvek prístupný návštevníkom, obyvateľom i širokej verejnosti (bez časového obmedzenia i bez vstupného). V súčasnosti je priestor denne navštevovaný. Zariadením stálej výstavy dôjde k masovému nárastu návštevnosti, a tým i propagácii PCS Interreg V-A PL-SK 2014-2020. Vstup do výtvarníckeho priestoru spĺňa podmienky bezbariérovosti. vo výstavníckych priestoroch ostane zachovaný dominantný prvok veľkorozm. plátna od rodáka, akad. maliara M. Cipára, ktorý bude stálym prvkom výstav. Nevyužitý tmavý priestor prejde úpravou stien, výmenou elektroinštalácie a elektr. rozvodov. Strop bude doplnený o pohyblivé posuvné svietidlá, ktoré budú ukryté pod zníženým stropným blokom a budú slúžiť na nasvietenie výstavníckych exponátov. Pôvodná podlaha bude vymenená za svetlú podlahu s vysokým leskom - zvýraznenie a presvetlenie celého tmavého, priestoru. Do priestoru budú nainštalované presklené vitríny a mobilné výstavnícke panely. V upravenom priestore sa budú konať výstavy v rámci zachovávania kultúrneho dedičstva regionál. významu (ľudové kroje, nástroje), aby sa odkaz starých otcov a mám, ktorý nám zanechali, zanechal aj ďalším generáciám, ktoré tu budú po nás.