Odległość między partnerami wynosi 30 km.

Zamiarem gminy Vysoká nad Kysucou było zrealizowanie międzynarodowego projektu, który zakładał powstanie wystawy o tematyce nie tylko lokalnego, regionalnego, czy krajowego, ale także międzynarodowego dziedzictwa kulturowego. Muzeum Regionalne „Na Grapie“ z Jaworzynki podjęło się współpracy, ponieważ główną działalnością tej instytucji jest praca wystawiennicza o tematyce transgranicznego dziedzictwa kulturowego i artefaktów kulturowych.

5 września 2016 roku została podpisana umowa partnerska dotycząca realizacji projektu. W dokumencie tym zawarto ustalenia dotyczące wzajemnych zobowiązań i opis współpracy. Zdefiniowano: cele, role, wskaźniki, budżety gminne, sposoby i zasady realizacji projektu, zasoby, jak również wytypowano osobę odpowiedzialną za przygotowanie wniosku projektowego. W umowie partnerskiej określono oczekiwania i zobowiązania obydwu partnerów.

Gmina Vysoka nad Kysucou dba o zachowanie swojej 400-letniej tradycji, tzw „kopaničiarskej tradícii“, specyficznej dla tego regionu Słowacji. Tradycja ta stanowi fundament dla szybko rozwijającego się, nowoczesnego środowiska wiejskiego, atrakcyjnego nie tylko dla mieszkańców, ale także dla odwiedzających to miejsce turystów.

Z gminy Vysoka pochodzi wiele wybitnych osobistości, które swoimi działaniami na trwałe wpisały się w historię tego regionu. Należy tutaj wspomnieć o słynnych drucarzach uprawiających tradycyjne rzemiosło, amerykańskim kosmonaucie - E.A. Cernananie, który odbył trzy loty w przestrzeń kosmiczną, jak również o wszechstronnym słowackim artyście, akademickim nauczycielu - Miroslavie Ciparze (twórcy obrazów, rzeźb, grafik). Niewątpliwie, najbardziej popularnymi dziełami artysty są jego ilustracje, za które zdobył kilka ważnych nagród.

Projekt gminy Vysoká nad Kysucou i Towarzystwa Przyjaciól Muzeum Regionalnego „Na Grapie“ był realizowany w ramach OP 1 (Osi priorotetowej ) – Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza, wpisując się w cel szczegółowy „Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców“ – Programy współpracy między instytucjami, w tym wspólna wymiana ruchomych dóbr kultury (np.wystawy czasowe) w dostosowanie pomieszczeń urzędu gminy na potrzeby realizacji wystaw – Muzeum Regionalne Gminy Vysoká nad Kysucou.

W pomieszczeniach przed halą pozostał dominujący element płótna, autorstwa rodowitego malarza gminy Vysoká nad Kysucou – Miroslava Cipara, który będzie trwałym elementem każdej wystawy. Będą one przedstawiać dziedzictwo kulturowe o znaczeniu regionalnym (stroje ludowe, instrumenty ludowe), tak aby spuścizna ojców pozostała dla przyszłych pokoleń. Dostosowane miejsca, które zostały oddane pod przestrzeń wystawienniczą będą dostępne dla każdego zainteresowanego dziedzictwem kulturowym. Na terenie Muzeum Regionalnego otwarto wystawę sztuki regionalnej, rzemiosła i ludowych instrumentów z samej wsi, z regionu Kisuckiego i Muzeum w Jaworzynce. W trakcie wernisażu wystawy odbyły się warsztaty rzemieślników i artystów. Wystawa została następnie zainstalowana przez polskiego partnera w muzeum. Następnie gmina wydała kilka materiałów promocyjnych. Partnerzy nadal będą współpracować i organizować regionalne wystawy dziedzictwa regionalnego.

Kultura ludowa reprezentuje wartości, które powstały w określonym czasie i na określonym terytorium , a są dowodem dojrzałości, umiejętności i nieocenionej wartości dziedzictwa kulturowego, jak również historycznego. Poprzez realizację tego projektu obydwaj partnerzy projektu chcieli zaprezentować poza granicami kawałek dziedzictwa kulturowego – jako odniesienia obecnych pokoleń dla potomnych. Wystawa z Vysoká nad Kysucou, która zawierała artefakty z Polski, została następnie zainstalowana u polskiego partnera w muzeum. W ramach projektu odbyły się dwie wystawy. Wystawy sprawiły, że popularna kreacja i kultura wspólnego obszaru przygranicznego są otwarte dla ogółu społeczeństwa, mieszkańców i turystów. Wspólny plan projektu generuje również potencjał rozwojowy na przyszłość. Gmina Vysoká nad Kysucou nadal współpracuje z Muzeum „Na Grapie“ w Jaworzynce i corocznie organizuje wystawy regionalne. Zaletą proponowanego projektu jest ekspansja potencjału społecznego i kulturalnego mieszkańców, a także gości po obydwu stronach granicy.

Aby osiągnąć cel „Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców“ stworzyliśmy szereg konkretnych celów, a mianowicie: - tworzenie i rozwój współpracy międzysektorowej w zakresie dziedzictwa obszaru przygranicznego, aby usprawnić działania promocyjne, w celu lepszego wykorzystania potencjału dziedzictwa poprzez współpracę instytucji kulturalnych i organów samorządowych; - zwiększenie zainteresowania słowacko-polską granicą; - poprawa wykorzystania dziedzictwa kulturowego dla rozwoju regionu poprzez podniesienie zainteresowania wśród samej ludności autochtonicznej, ale także jego gości; -przygotowanie i promowanie nowego produktu turystycznego, który stanie się kolejną atrakcją regionalną na granicy polsko-słowackiej; - przygotowanie wystawy sztuki i kultury ludowej z Polski i Słowacji oraz wzajemnej wymiany pomiędzy tymi krajami, która wzbogaci region turystyczny pod względem: edukacji, doświadczeń kulturalnych i społecznych na pograniczu polsko-słowackim.

Główną grupą docelową projektu transgranicznego sa mieszkańcy kwalifikującego się obszaru oraz osoby odwiedzające wybrane terytorium, w tym turyści i inne osoby korzystające z oferty kulturalnej i rekreacyjnej danego obszaru. Grupy docelowe osiągną zaplanowane rezultaty projektu, w tym rozszerzenie oferty usług i wiedzy w zakresie dziedzictwa kulturowego tej słowacko-polskiej granicy, poprzez nabycie nowej wiedzy z dziedziny dziedzictwa kulturowego - sztuki ludowej i twórczości.

Projekt "Z chałupy do chałupy – z Vysokej do Jaworzynki" jest skierowany do mieszkańców i turystów. Działania projektu – materiały promocyjne i wystawy skierowane są również do mieszkańców obszaru przygranicznego, u których wzrośnie świadomość wartości kulturalnych tego regionu. Dla grupy docelowej – odwiedzających region, produkty te będą służyć wzbogaceniu oferty turystycznej, a także zwiększeniu wiedzy i świadomości kulturowej na temat regionu przygranicznego. Dotychczasowe doświadczenia obydwu partnerów pokazują, że wszelkie działania zmierzające do podniesienia poziomu zrównoważonego użytkowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, przez odwiedzających i mieszkańców, przyniosą oczekiwane - pozytywne efekty, w tym szczególnym polsko-słowackim regionie przygranicznym. Odbiorcami projektu będą: lokalni mieszkańcy, turyści, organizacje o profilu bizenesowym.